A N U N T – Primaria Comunei Buchin

A N U N T

Number of View: 1108

Primăria comunei Buchin, județul Caras Severin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de referent debutant, la compartimentul turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buchin .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificata prin Hotararea Guvenrului nr. 1024/2014;

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării unui post contractual de referent debutant, la compartimentul turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buchin, sunt:

– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat in domeniul turismului sau studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat și fac dovada ca au absolvit sau ca urmează un program /curs de specializare in domeniul turismului.

– vechime in specialitate- nu este cazul

îndeplinește condițiile prevazute la art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

  • 18 mai 2020, ora 10.00: afișare anunț si publicare anunț

  • Termen depunere dosare înscriere : 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului

  • Selecția dosarelor – In termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

  • Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor de inscriere in termen de o zi de la selectia dosarelor;

  • 11 iunie 2020, ora 10.00: proba scrisă;

  • 15 iunie 2020, ora 13.00: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi se vor depune la sediul Primăriei comunei Buchin, din localitatea Buchin, nr.4B, județul Caraș-Severin, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Documentele solicitate pentru dosarul de concurs sunt:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei.

Relații suplimentare privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se obțin la sediul Primăriei Buchin, din localitatea Buchin, str. Principală, nr. 4B, județul Caraș-Severin si la telefon: 0255516163, e-mail primar@primariabuchin.ro.

  • Bibliografia pentru postul de referent debutant, la compartimentul turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Buchin :

Bibliografie

– OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ -Partea a III-a –Administrația publică locală, Titlul V Autoritățile administrației publice locale;

OG nr.58 din 1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania cu completările si modificările ulterioare;

– HG nr.305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism, cu modificările si completările ulterioare.

– Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, TITLUL XI, Cap. II -Răspunderea disciplinară și Cap. III- Raspunderea patrimoniala

La aceste acte normative se vor avea în vedere toate modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,

Coila Gheorghe