A N U N T – Primaria Comunei Buchin

A N U N T

Number of View: 1671

Primăria comunei Buchin, județul Caras Severin, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de muncitor calificat III, la Serviciul de alimentare cu apa și canalizare al comunei Buchin .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificata prin Hotararea Guvenrului nr. 1024/2014;

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia romana, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) cunoaște limba romana, scris si vorbit;
c) are vârsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării unui post contractual de muncitor calificat III, la Serviciul de alimentare cu apa și canalizare al comunei Buchin, sunt:

– Curs calificare profesională/Școală profesională în domeniul tehnic,

  1. – vechime in specialitate – minim 6 luni

– îndeplinește condițiile prevazute la art. 3 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011.

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Buchin, conform calendarului următor:

  • 07 martie 2019, ora 10.00: afișare anunț si publicare anunț

  • Termen depunere dosare înscriere : 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului

  • Selecția dosarelor – In termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor ;

  • Afisarea rezultatelor selectarii dosarelor de inscriere in termen de o zi de la selectia dosarelor;

  • 29 martie 2019, ora 10.00: proba scrisă;

  • 31 martie 2019, ora 13.00: proba interviu;

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 6 din Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 şi se vor depune la sediul Primăriei comunei Buchin, din localitatea Buchin, nr.4B, județul Caraș-Severin, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Documentele solicitate pentru dosarul de concurs sunt:

a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverința medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei.

Relații suplimentare privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se obțin la sediul Primăriei Buchin, din localitatea Buchin, str. Principală, nr. 4B, județul Caraș-Severin si la telefon: 0255516163, e-mail primar@primariabuchin.ro.

  • Bibliografia pentru postul de muncitor calificat III, din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa și Canalizare al comunei Buchin :

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

– Legea nr. 53/2003 privind codul muncii, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare

PRIMAR,

Coila Gheorghe