Concesiune teren – Primaria Comunei Buchin

Concesiune teren

Number of View: 2328

  Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Buchin, Principala 4B, Buchin, judeţul Caras-Severin, telefon 0255516163, fax 0255516151, email primar@primariabuchin.ro

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren proprietate privată a comunei Buchin, în suprafată de 6733 mp, situat in extravilanul localitatii Buchin, având nr. cadastral 31725, înscris in cartea funciară nr. 31725 UAT Buchin și Teren proprietate privată a comunei Buchin, în suprafată de 11500 mp, situat in extravilanul localitatii Buchin, având nr. cadastral 32151, înscris in cartea funciară nr. 32151 UAT Buchin, conform HCL Buchin nr. 31/28.04.2020, HCL Buchin nr. 32/28.04.2020 și temeiul legal O.U.G. 57/2019

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de Sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația va putea fi achiziționată pe baza unei cereri scrise, transmisă cu cel puțin 2 zile înainte și a chitanței de la casieria unității

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment cabinet primar, sediul primăriei, comuna Buchin, strada Principală nr. 4B, județ Caraș-Severin

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția celor interesați contra sumei de 50 lei care se achită la casieria primăriei comunei Buchin, CUI 3227653, din localitatea Buchin, Str. Principala 4B, până la data limită de depunere a tuturor documentelor solicitate şi nu se restituie participanţilor la licitaţia publică

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/05/2020, ora: 14.00

4. Informaţii privind ofertele: La licitație pot participa persoane fizice și juridice, iar condițiile se regăsesc în documentația de atribuire

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09/06/2020, ora: 16.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la registratura primariei, sediul primăriei, comuna Buchin, strada Principală nr. 4B, cod poștal 327055, județ Caraș-Severin

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta trebuie depusă în două exemplare, unul original și o copie. Ofertele se depun în doua plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10/06/2020, ora: 14.00, la sediul primăriei comunei Buchin, strada Principală nr. 4B, cod poștal 327055, județ Caraș-Severin

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, se realizează conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. Acțiunea în justiție se poate introduce la Tribunalul Caraș-Severin, Reşiţa, Str. Horea nr. 2-4 Telefon:+40255213304, +40255213135 Fax: +40255211554